وبلاگ

آخرین اخبار

مزایای پوشان های فوندرچم

15 نوامبر 2014

جلوگیری از اکسیداسیون سطح قطعات

جلوگیری از چسبیدن قطعه به قالب فلزی

کنترل سرعت سرد شدن قطعه در قالب فلزی

کنترل مسیر خروج گاز از ماهیچه یا قالب ماسه ای

نویسنده: