وبلاگ

آخرین اخبار

مزایای اسلیوهای فوندرچم

17 نوامبر 2014

کاهش هزینه های تولید

افزایش برد مذاب رسانی

صرفه جویی قابل توجه در مصرف ذوب

افزایش راندمان تولید و کاهش ضایعات

ایجاد شیب حرارتی مناسب در تغذیه به طرف قطعه

نویسنده: