انواع پوشان

تولید انواع پوشان (پایه آبی و پایه الکلی)

مزایای پوشان ها :

جلوگیری از اکسیداسیون سطح قطعات

جلوگیری از چسبیدن قطعه به قالب فلزی

کنترل سرعت سرد شدن قطعه در قالب فلزی

کنترل مسیر خروج گاز از ماهیچه یا قالب ماسه ای